Obrona praw człowieka, rodziny, wolności sumienia w ONZ i jej agendach – z dr Stefano Gennarini

Tematy

Data pierwszej publikacji: 1 lipca 2023 r.

Obrona praw człowieka, rodziny, wolności sumienia w ONZ i jej agendach – z dr Stefano Gennarini

W wywiadzie prawnik, dr Stefano Gennarini dzieli się refleksjami na temat swojej drogi życiowej, zarówno zawodowej jak i osobistej oraz przedstawia swoją rolę w Center for Family and Human Rights (Centrum dla Rodziny i Praw Człowieka,C-FAM), założonej w USA latem 1997 z misją obrony godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci na forum międzynarodowym, w szczególności ONZ.

Dr Gennarini jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym, który współpracuje z ONZ i innymi organizacjami, reprezentując C-FAM w debatach ONZ i przedstawiając stanowiska bazujące na prawie naturalnym w zakresie praw człowieka, prawa do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wypowiadając się w kwestiach aborcji, eutanazji, wychowania seksualnego na forach międzynarodowych.

W oparciu o swoje doświadczenie pokazuje, że ONZ jest dziś jak nigdy wcześniej polem bitwy o takie rozwiązania prawne, które chronią ludzką godność wobec takich, które jej się sprzeciwiają, promując aborcję, ideologię gender, wulgarną edukację seksualną czy eutanazję. W ONZ i na konferencjach organizowanych przez ONZ i inne organizacje (WHO), w ciągu ostatnich 30 lat miała miejsce konfrontacja dwóch wizji człowieka i jego praw. Jednej opartej na prawie naturalnym chroniącej podstawowe wolności i prawa takie jak prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo rodziców do wychowania dzieci wg ich przekonań, prawo chroniące małżeństwo i rodzinę.

Druga wizja to wizja człowieka realizującego nieskrępowaną wolność, oderwaną od prawdy o nim samym, domagającego się nowych praw wykraczających poza Powszechną Deklarację Praw Człowieka 1948, jak przyznanie prawa do aborcji jako prawa człowieka, prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, prawo państwa do narzucania dzieciom i młodzieży wychowania seksualnego niezgodnego z przekonaniami rodziców. W tej wizji mieści się globalne promowanie tzw. prawa kobiet do aborcji czy promowanie ustawodawstwa sprzyjającego eutanazji. Ta konfrontacja w ostatnich kilku latach dramatycznie zwiększyła się.

Dr Gennarini omawia narastające naciski i kampanie w ONZ i jej agendach, aktywistów reprezentujących skrajnie liberalne (w zakresie etyki, obyczajów) stanowiska, kwestionujących lub zwalczających prawo do życia dzieci nienarodzonych, prawa rodziców do edukacji i wychowania swoich dzieci zgodnie z ich wartościami i przekonaniami, prawo postępowania zgodnie ze swoim sumieniem (klauzula sumienia). Ci aktywiści są często finansowani przez prywatnych sponsorów jak Bill Gates czy George Soros i ich fundacje.

Dr Gennarini pokazuje praktyczne mechanizmy i tło dyskusji w Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej konferencjach, zmierzające do radykalnej zmiany katalogu praw podstawowych (prawo do aborcji, ograniczanie wolności religijne pod hasłem walki z ową nienawiści), ograniczenia klauzuli sumienia i prawo do życia najsłabszych (np. nienarodzonych dzieci), prawo rodziców do wychowania dzieci wg wartości uznanych za właściwe.

Stefano Gennarini podkreśla, że pracownicy C-FAM, uczestniczyli w każdej ważnej debacie ONZ na temat polityki społecznej od 1997 r., w tym w rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, Konwencji o Niepełnosprawności, Konferencji w Kairze, Pekinie i dziesiątkach innych. Przedstawił także szereg działań organizowanych przez C-FAM i skierowanych do dyplomatów, decydentów, naukowców, aktywistów i urzędników z całego świata w celu uświadomienia im i uwrażliwienia na wysiłki podejmowane przez ONZ i inne organizacje w celu podważenia ludzkiej godności, wolności sumienia, prawa do życia i prawa do rodziny.

C-FAM odgrywa ważną rolę w monitorowaniu i informowaniu ONZ i innych instytucji międzynarodowych o niewłaściwie ukierunkowanych inicjatywach i projektach rezolucji ONZ czy programach innych agend ONZ (m.in.WHO), które niektórymi swoimi działaniami szkodzą prawdziwemu zrozumieniu prawa międzynarodowego, a tym samym podważają stabilności takich fundamentalnych instytucji jak rodzina, małżeństwo, których człowiek i społeczeństwo potrzebuje do sprawiedliwego, wolnego i szczęśliwego życia. Dr Gennarini przedstawia także informacje nt. współpracy C-FAM ze Stolicą Apostolską i o tym, jak świeccy chrześcijanie, zwłaszcza katolicy, mogą odgrywać rolę w globalnej batalii w obronie godności człowieka.