Cele i misja Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia to:

– zabieranie głosu w dyskusjach na tematy dotyczące wiary i moralności katolickiej, praktyki
duszpasterskiej, edukacji religijnej (np. religia, katecheza) oraz kultury katolickiej, katolickiej
nauki społecznej, poprzez prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia wobec władz
kościelnych, państwowych, samorządowych i innych organizacji;


– działalność na rzecz krzewienia wiary i moralności katolickiej oraz nauczania Kościoła
rzymskokatolickiego;


– poznawanie i upowszechnianie odwiecznego nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, w
szczególności dotyczącego małżeństwa, rodziny, świętości życia od poczęcia do naturalnej
śmierci oraz poszukiwanie w nim odpowiedzi na wyzwania współczesności;


– przekazywanie i umacnianie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i dawanie świadectwa w
życiu publicznym;


– organizowanie wsparcia duchowego i materialnego dla osób świeckich i duchownych
szykanowanych za wiarę i wierność nauczaniu Kościoła Katolickiego.